Gratis bezorging in heel Nederland en gratis retour sturen.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2022

1       Definities

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Verkoper/verhuurder: Sarah Abraham Express gevestigd te Wormerveer en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.

1.2       Koper/huurder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de producten bij verkoper heeft besteld.

1.3       Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en verkoper tot het tot het leveren van producten door verkoper ten behoeve van koper.

1.4       Producten: alle door verkoper geleverde en te leveren maar ook verhuurde of te assembleren producten en aanverwante diensten op het gebied van opblaasbare figuren die zijn besteld door de koper.

 

2       Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door verkoper producten worden aangeboden of geleverd aan de koper.

2.2       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door verkoper derden worden betrokken.

2.3       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

2.4       Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van koper zijn niet van toepassing, tenzij verkoper deze schriftelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.5       Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Koper en verkoper treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.6       Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van koper.

 

3       Totstandkoming van de overeenkomst

3.1       Tenzij anders aangegeven zijn alle door verkoper gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende 15 dagen geldig. Verkoper is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door koper zonder voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur aan verkoper is bevestigd.

3.2       Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.3       Alle in de offerte van verkoper genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

3.4       De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van koper van de door verkoper (elektronisch) verzonden offerte.

3.5       Indien door wensen van Koper, die door verkoper redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Koper), de hoeveelheid werkzaamheden die verkoper op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk, hetgeen afzonderlijk zal worden geoffreerd.

 

4       Levering en uitvoering

4.1       De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering en levering van producten.

4.2       Iedere overeenkomst leidt voor verkoper tot een inspanningsverplichting waarbij verkoper zich met de grootste zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen kwijt van zijn verplichtingen.

4.3       Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.

4.4       Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door verkoper een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verkoper op. Koper kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Koper kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen verkoper de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor koper een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

4.5       Na ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

4.6       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.7       De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over en weer zijn geleverd.

 

5       Verhuur producten

5.1       De huurprijzen worden berekend per stuk per 24 uur. Wij rekenen geen borg indien er sprake is van uitsluitend verhuur. Huursom dient contant te worden voldaan bij afgifte van de goederen, tenzij anders overeengekomen in het contract.

5.2       Bij het afnemen van de apparatuur is de huurder verplicht dubbele legitimatie te tonen d.w.z. legitimatie en een recentelijk bankafschrift.

5.3       De teruggave van de apparatuur dient voor het einde van de huurperiode te geschieden, met inachtneming van de in de overeenkomst vermelde tijden. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de huurder tot op de dag van teruggave een vergoeding schuldig van 100 % van het huurtarief per 24 uur voor de betrokken apparatuur, een en ander onverminderd met eisen voor schadevergoeding en/of kosten voor het (laten) terughalen van de apparatuur.

5.4       Na teruggave van onbeschadigde de apparatuur volgt teruggave van de borgsom/ID/paspoort.

5.5       Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en lenzen, schade aan of zoekraken van onderdelen, is gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de huurder te verhalen.

5.6       Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.

5.7       Doorgebrande lampen worden, indien bij verhuurder ingeleverd, niet in rekening gebracht. Voor niet ingeleverde lampen zullen vervangingskosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

5.8       Indien na teruggave van de gehuurde apparatuur deze niet direct gecontroleerd wordt op defecten, zal verhuurder dit alsnog binnen 24 uur controleren en eventueel geconstateerde defecten doorberekenen aan de huurder.

 

6       Beëindiging van de overeenkomst

6.1       Verkoper is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan koper, indien koper in gebreke blijft/blijven met voldoening van de door verkoper verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

 

7       Adres- en naamswijziging

7.1       Koper dient verkoper tien (10) werkdagen voor het ingaan van een adreswijziging schriftelijk te informeren over deze adreswijziging. Verkoper is niet aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging.

7.2       Indien koper een rechtspersoon is, is hij verplicht verkoper schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging, zoals bijvoorbeeld naam en rechtsvorm.

7.3       Voorgaande wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven en gelden slechts vanaf het moment dat verkoper de wijziging(en) heeft bevestigd.

 

8       Intellectuele eigendomsrechten

8.1       Verkoper is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem - in het kader van de overeenkomst - aan koper verstrekte of - in het kader van deze overeenkomst - gebruikte producten en/of diensten.

8.2       Koper mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper geen gebruik maken van deze producten en/of diensten waarop verkoper rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de overeenkomst.

8.3       Verkoper is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele kopers.

 

9       Eigendomsvoorbehoud

9.1       Alle door verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2       Door verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9.3       De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van verkoper veilig te stellen.

9.4       Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.5       De koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de koper zich er jegens verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

9.6       Voor het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan verkoper en door verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

10    Betalingsvoorwaarden

10.1     Koper is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met verkoper gesloten overeenkomst.

10.2     Tenzij anders vermeldt dient betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

10.3     Na het verstrijken van de overeengekomen termijn, ten hoogste 14 dagen na de factuurdatum, is koper in verzuim. Koper is vanaf het moment van verzuim aan verkoper over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd. De koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.4     In geval er meerdere kopers zijn, is elke koper jegens verkoper hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de producten ten behoeve van al deze kopers zijn besteld.

10.5     Door koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.6     In het geval koper bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan verkoper mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Koper niet opschorten.

 

11    Beperking en/of uitsluiting aansprakelijkheid

11.1     Verkoper is jegens koper slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien verkoper niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de overeenkomst.

11.2     Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de geleverde producten en de daaromtrent gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan hetgeen verkoper in de voorgaande zes maanden aan koper verschuldigd is dan wel betaald heeft met een maximum van € 25.000,- (excl. BTW).

11.3     Indien door of in verband met de geleverde producten door verkoper of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door verkoper afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat verkoper in verband met die verzekering draagt.

11.4     Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Verkoper is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door koper waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiele) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

11.5     Verkoper zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Verkoper is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens koper of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is koper verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

11.6     De koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen koper en verkoper samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van verkoper.

 

12    Risico-overgang

12.1     Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper over op het moment waarop zaken aan de koper in de macht van de koper worden gebracht.

 

13    Garanties, onderzoek en reclames

13.1     De door verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verkoper kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

13.2     De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

13.3     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

13.4     De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren. De koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

13.5     Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

13.6     Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13.7     Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan verkoper te verschaffen, tenzij verkoper anders aangeeft.

13.8     Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

13.9     Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

 

14    Verjaringstermijn

14.1     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens verkoper en de door verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

14.2     Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de koper verkoper van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

15    Overmacht

15.1     Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

15.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper of van derden daaronder begrepen. verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.3     Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4     Voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

16    Incassokosten

16.1     Indien de koper de vordering niet tijdig voldoet zal verkoper, na een schriftelijke aanmaning, zijn vordering ter incasso uit handen geven conform het bepaalde in de volgende twee (a, b) bepalingen.

16.2     Indien de koper een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

16.3     Verkoper is te allen tijde gerechtigd om op (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling of bankgarantie. Verkoper zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat koper aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval koper in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, dan wel indien hij geen vaste woon-, verblijf-/vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.

 

17    Geheimhouding

17.1     Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar en/of anderen hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan een der partijen heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk placht te zijn.

17.2     Verkoper bewerkstelligt dat zijn werknemers en derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid.

17.3     Deze verplichtingen blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

18    Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

18.1     Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2     Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat hij zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels mediation het geschil te beslechten.

18.3     De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen.

18.4     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

18.5     Verkoper heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

18.6     Indien verkoper de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal verkoper de wijzigingen tijdig bekend maken. hij zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij  op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.

18.7     Indien koper een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Koper dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan verkoper te vermelden.

 

19    Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

19.1     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

19.2     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met koper.

19.3     De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.