Gratis bezorging in heel Nederland en gratis retour sturen.

Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring (AVG)

Sarah Abraham Express, gevestigd te Wormerveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor specifieke vragen en/of opmerkingen ten aanzien hiervan kan contact via email worden opgenomen met info@sarahabrahamexpress.nl.


Persoonsgegevens
Sarah Abraham Express verwerkt enkel de persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor het leveren van onze producten/diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– Bankrekeningnummer(s)
– BTW nummer(s)
– KvK nummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers. Om gebruik te maken van onze diensten, dienen wij over een aantal essentiële gegevens te beschikken voor het uitvoeren van de opdracht. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor productionele doeleinden en door de opdrachtgever zelf versterkt via offerte- of contactformulier op de website dan wel via email.

Er wordt niet gevraagd om een geboortedatum. Wij kunnen er derhalve ook niet op toezien dat ook gegevens van bezoekers onder de 16 jaar aan ons worden verstrekt. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.


Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Sarah Abraham Express verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact met u op te nemen om essentiële informatie met betrekking tot de uitvoer te kunnen afstemmen
– Het daadwerkelijk uitvoeren van onze diensten
– Het afhandelen van de betalingen
– Belastingaangifte


Wij gebruiken uw gegevens niet voor reclamedoeleinden en versturen derhalve ook geen nieuwsbrieven.


Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke (bijvoorbeeld een medewerker) tussenkomst. Sarah Abraham Express gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Rentpro: Verhuur- en boekhoudsoftware
– Cloud 86: Webhosting


Bewaartermijn persoonsgegevens

Sarah Abraham Express bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar.


Delen persoonsgegevens met derden

Sarah Abraham Express verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Cookies

Onze website maakt alleen gebruik van technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Het gebruik van de cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij ook de werking van de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser op de juiste manier in te stelle, zodat dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sarah Abraham Express.


U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sarahabrahamexpress.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.


Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiliging persoonsgegevens

Sarah Abraham Express neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sarahabrahamexpress.nl